facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 92/18.11.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Михаела Барокова, д-р Христо Йорданов, д-р Атанас Атанасов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  22.02.2023 / 16:00
 • Зала
  зала 20, корпус 1

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 67/13.08.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 67/13.08.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Мартин Петров Янков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.11.2021 / 16:00
 • Зала
  в ZOOM

Прикачени файлове

Академична длъжност "професор", ДВ бр. 51/18.06.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 51/18.06.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Морис Аврам Гринберг

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.10.2021 / 16:30
 • Зала
  първи корпус на НБУ, зала 20

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Лилия Александрова Гурова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.05.2020 / 14:40
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 55/12.07.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/12.07.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Кристина Каменова Гоцева-Българанова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.10.2019 / 15:30
 • Зала
  407, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност "доцент", ДВ бр. 27 от 02.04.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 27/02.04.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Пенка Йорданова Христова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  02.10.2019 / 16:00
 • Зала
  първи корпус, зала 20

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/17.04.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Кирил Бориславов Костов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  03.07.2018 / 15:00
 • Зала
  407, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 35 от 02.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 35/02.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Георги Петков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.10.2017 / 14:40
 • Зала
  405, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Светослав Светославов Савов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  22.02.2017 / 15:00
 • Зала
  405, корпус 1

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Милена Митева Мутафчиева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.02.2017 / 15:00
 • Зала
  404, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 33 от 26 .04.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Иво Давидов Попиванов и д-р Стоянка Владова Христова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.06.2016 / 14:00
 • Зала
  405, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 63 от 18.08.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 63/18.08.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
Иван Иванов Ванков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  18.11.2015 / 15:30
 • Зала
  411, І-ви корпус

Прикачени файлове