facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Зимна школа и годишна конференция на департамент "Когнитивна наука и психология"

2019-ws_1050x399_crop_478b24840a

От 2004 г. департамент "Когнитивна наука и психология" провежда през февруари годишна конференция, съвместно със зимна школа, на която се канят изявени студенти от бакалавърските и магистърските програми към департамента. В неформална обстановка преподаватели и студенти обсъждат заедно актуални теми в областта на психологията и когнитивната наука и генерират идеи за нови изследвания.

Зимната школа е уникален шанс за студентите да се запознаят отблизо с изследователската дейност и професионалната практика на своите преподаватели, с проектите – фундаментални и приложни, върху които те работят и с възможностите за студентско участие в тези проекти.

Преподавателите от своя страна добиват по-ясна представа за уменията, компетентностите и интересите на своите студенти, формират се нови изследователски екипи и се набелязват нови теми за изследвания.

 

 

 

 

 

 • 2021г. Онлайн
 •  

  Бихме желали да Ви поканим за участие във виртуалната Зимна школа, организирана от департамент „Когнитивна наука и психология“, която ще се проведе от 25.02 до 28.02. Инструкции за регистрация и програма може да откриете на следния линк
   
  С нетърпение очакваме да се видим с всички вас по време на Зимната школа!
   

   

 • 2020г. с. Мала Църква
 • Годишната конференция и зимна школа на департамент „Когнитивна наука и психология“, 14-16.02.2020 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • гл. ас. д-р Кирил Костов – "Изучаване на вниманието с вилици и ножове."      
  • доц. д-р Елена Андонова – "Ембодимънт или не - крос-културни изследвания."
  • гл. ас. д-р  Соня Драгова – "Светли и тъмни черти на личната инициативност в работата."
  • Мартин Янков – "Тъмната страна на любовта."
  • гл. ас. д-р Методи Коралов – "Тъмната страна на емоционалната интелигентност."
  • докторант Елена Пседерска – "Ефекти на психопатията върху неврокогнитивното функциониране на индивиди, зависими към различни видове психоактивни вещества."
  • доц. д-р Георги Петков – "Кошмарът на Айнщайн."
  • Дара Василева, гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова,  доц. д-р Милена Мутафчиева – "Има ли връзка между постиженията на деца на 6-7 години на Тест за училищна готовност и екзекутивни функции?"
  • докторант Йолина Петрова – "Какво учим, когато учим."
  • доц. д-р Пенка Христова – "Как трябва да бъдат репрезентирани релациите."
  • гл. ас. д-р Надя Колчева – "Превод и пилотиране на въпросник за чувствителност към междуличностно отхвърляне."
  • гл. ас. д-р Иво Давидов Попиванов – "Когнитивни профили при някои редки деменции."
  • доц. д-р Николай Рачев, СУ – "Задачата с Азиатската болест и размерът на ефекта на формулировката при български студенти."
  • Стефка Кърпарова, МП "Когнитивна наука" – "Ефект на ръцете при изследвания на вниманието."
  • Борислав Пърнарев, МП "Когнитивна наука" – "Гледане в нищото: прозорец към основните функции на вниманието."
 • 2019г. Бачиново
 • Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ и Зимна школа по когнитивна наука, 15-17.02.2019 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет и Централен фонд за стратегическо развитие на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • доц. д-р Морис Гринберг – "Научно изследване на човешкото съзнание."
  • гл. ас. д-р Евгения Христова – "Контрол с поглед като средство за оценка и развитие на когнитивни способности."
  • гл. ас. д-р Иво Попиванов - " "Открий разликите!" Зрително търсене на елементи от лице и обекти от ежедневието."
  • гл. ас. д-р Кирил Костов – "Как автоматичното насочване на вниманието води до разлики във времето за реакция между двете ръце."
  • доц. д-р Милена Мутафчиева - "Изследване на екзекутивни функции на 6 годишни деца."
  • доц. д-р Елена Андонова - "За животните и за тяхната граматика в предучилищна възраст."
  • гл. ас. д-р Надя Колчева - "Изследвания на възприето приемане–отхвърляне от учител и взаимовръзката му с други конструкти."
  • доц. д-р Георги Петков – "Важността на процеса на правене на аналогии за когнитивната система и съвременни предизвикателства."
  • докторант Йолина Петрова - "Особености на ефектите на честотата."
  • гл. ас. д-р Иван Ванков – "Тема за насилието."
  • доц. д-р Лилия Гурова - "Обяснителни наративи."
  • доц. д-р Маргарита Дилова - "Равнището на себеоценката като корелат на други личностни черти."
  • гл. ас. д-р Методи Коралов - "Пренебрегвани анализи, недооценени автори: Кореспондентния анализ, форми и приложения, плюсове и ограничения."
  • гл. ас. д-р Соня Драгова, Лора Темелкова - "Конфликтът работа-семейство: връзка с възприет стрес и личностни черти."
  • доц. д-р Никола Атанасов - "Психична защита и алекситимия."

   

 • 2018г. Бачиново
 • Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ и Зимна школа по когнитивна наука, 23-25.02.2018 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади:

   

  доц. д-р Елена Андонова – "Заплаха ли са половите стереотипи за пространствените умения в 4 клас?"

   

  доц. д-р Морис Гринберг – "Моделиране на социални взаимодействия с игри."

   

  гл. ас. д-р  Евгения Христова – "Изследване на интуициите за приписване на ум и съзнание."

   

  гл. ас. д-р Иван Ванков  – "Представяне на знания в невронни мрежи."

   

  Кристиян Цветков – "Невронно мрежови подход към ученето на релационни категории."

   

  доц. д-р Георги Петков  - "Аналогиите - в основата на човешките познавателни способности."

   

  д-р Николай Рачев – "Кое предвижда устойчивостта на мисловни уклони? Капацитет на работна памет, далечни асоциации и възприемчивост към безсмислици като предиктори на рационалността."

   

  гл. ас. д-р Надя Колчева - "Взаимовръзка между възприетото родителско приемане-отхвърляне, приемане-отхвърляне от интимен партньор и психологическото приспособяване."

   

  гл. ас. д-р Соня Драгова - "Измерване на тъмните черти на личността в работата."

   

  проф. Стефан Матеев - "Някои ефекти на зрителната латентност."

   

  доц. д-р Никола Атанасов - "От метапсихология към ментализация."

   

  Елена Пседерска - "Психопатия и нарушения в емоционалната преработка."

   

  гл. ас. д-р Иво Попиванов - "Запомнят ли жените по-добре непознати лица от мъжете?"

   

  Виктория Атанасова - "Защо светофарът светна зелено? Учене на причинно-следствени връзки."

   

  ас. Кристина Гоцева-Българанова, гл. ас. д-р Иво Попиванов, доц. д-р Милена Мутафчиева-  "Стабилизационна програма за бежанци (EBTS) - представяне на изследователски дизайн."

   

 • 2017г. Бачиново
 • Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“, заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 2017 г., се осъществи с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади:

   

  Доц. д-р Лилия Гурова : "Обяснителни разсъждения."

   

  Доц. д-р Маргарита Дилова: "Как да изследваме мeжду личностни черти?"

   

  Доц. д-р Морис Гринберг: "Социални дилеми."

   

  Гл. ас. д-р Георги Петков: "Конструктивни познавателни процеси."

   

  Гл. ас. д-р Евгения Христова: "Мечтаят ли роботите? Изследване на дименсиите за приписване на ум и съзнание."

   

  Гл. ас. д-р Иво Попиванов: "Нарушение на разпознаването на емоционални изражения при пациенти с деменция."

   

  Гл. ас. д-р Надя Колчева: "Българска адаптация на личностов въпросник (PAQ, Adult)."

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова: "Изкушават ли ни релациите да конструираме запомненото?"

   

  Гл. ас. д-р Соня Драгова: "Фактори, които влияят върху избора на професията учител."

   

  Докторант Веселина Къдрева: "Влияние на афективното състояние върху моралната преценка."

   

  Докторант Кристина Българанова: "Как тренирането на екзекутивни функции влияе върху теориите за менталния свят и разсъжденията по аналогия при децата?"

   

  Маргарита Павлова: "Може ли езикът да бъде заменен? Опорите, които използват малките деца в задача за категоризация."

   

  Асени Яктидис, Дара Василева и Йорданка Василева: "Псевдонеглект и развитие."

   

   

 • 2016г. гр. Трън

 •  

  Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“, заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 2016 г., се осъществи със съвместните усилия на Фонд „Учебни програми“ към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет и Централен фонд за стратегическо развитие на Нов български университет, както и департамент "Когнитивна наука и психология" и Изследователски център по когнитивна наука.

  ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ!


  Програма на представените доклади:


  Откриване: гл. ас. д-р Методи Коралов и студенти

   

   


  Доц. д-р Лилия Гурова – Представяне на департамент „Когнитивна наука и психология“


  Ас. д-р Иво Попиванов – „Корово представителство на тялото в мозъка на приматите“


  Гл. ас. д-р Иван Ванков – „Дълбокото учене“


  Доц. д-р Лилия Гурова – „Какво е систематично ревю?“


  Гл. ас. д-р Надя Колчева – „Преживяване на отхвърляне в детството и рискове от депресия и тревожност в зряла възраст“


  Гл. ас. д-р Георги Петков – „Конструктивно познание“

   

  Веселина Къдрева, гл. ас. д-р Евгения Христова – „Морални преценки и емоции“

   

  Кристина Гоцева, гл. ас. д-р Милена Мутафчиева – „Теории за менталния свят“

   

  Гергана Кузмова, доц. д-р Морис Гринберг –  „Използване на дилемата на затворника за изучаване на взаимоотношенията в група“

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова –  „Могат ли аналогиите да се причислят като част от Система 1?“

   

  Гл. ас. д-р Соня Драгова –  „Адаптация на въпросник измерващ личната инициативност в работата“

   

  Гл. ас. д-р Методи Коралов – „Междуличностна близост: фактори и индуциране“

   

  Доц. д-р Елена Паспаланова – „Психичното благополучие – връзка с възраст, здраве и пари“

   

  Гл. ас. д-р Евгения Христова, гл. ас. д-р Пенка Христова, Йоана Петкова - "Приложни проекти в сферата на образованието"