ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Методи Коралов

Име: гл. ас. д-р Методи Коралов

email: mkoralov@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: социални групи, групови процеси, динамика и структура на групата; малцинствата – нагласи, стереотипи, предразсъдъци и промяната им; адаптиране и стандартизиране на тестове; индивидът и групата в Интернет

Допълнителни изследователски интереси в областта на: агресивното поведение

 

Възможности за експертиза в областта на: обща психология, социална психология, организационна психология, психология на развитието, разработване на тестове, провеждане на психологически изследвания, разработване на софтуер за психологически изследвания, психологическо консултиране

 

Преподавателски интереси в областта на: социалната психология, психология на развитието, методология на психологическите изследвания

 

Образование:  

 

2006 г. Доктор по експериментална психология, СУ „Климент Охридски“

2001 г. Магистър по психология, СУ „Климент Охридски“

1994 г. Средно специално образование, 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

 

Членство в организации: Дружество на психолозите в България

 

Участие в национални и международни проекти:

2013 – 2014 г. : Асесор и създател на софтуер за обработка на резултати от психологическа оценка при провеждане на асесмънт центрове в ЧЕЗ-България

2011 - 2013 г. : Обучител в цикъл от семинари на КЗД насочени срещу дискриминацията

2010 – 2012 г. : Оценител, а в последствие водещ експерт по проект eSimtra (e-Симулативна среда за обучение по взаимодействие с деца) за обучение на учители в умения за справяне с агресивно поведение и дискриминация в училище чрез специална он-лайн базирана симулативна игра

2009 г. : Проект "Училище без насилие" на УНИЦЕФ-България

 

По-важни публикации:

 

Коралов, М. (2013) Агресия и насилие – обяснителни модели. Тормоз – дефиниране, видове и кибертормоз. Материали за официална брошура по проект на МОНМ "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"

Чубриева, М., Ангелова, Г., Коралов, М., Жекова, Н. (2013) Образът на "добрия" и "лошия" учител в представите на българските ученици. Българско списание по психология, бр. 1-4

Колчева, Н., Коралов, М. (2011) Изследване на личностовите черти по модела на Х. Айзенк при юноши (през 2006, 2009 и 2010). Българско списание по психология, Сборник научни доклади, VІ Национален конгрес по психология, бр. 3-4

Коралов, М. (2010) Изследване на професионалната заетост на училищните психолози и педагогическите съветници в системата на българското начално и средно образование. Българско списание по психология

Атанасова, А., Георгиева, О., Коралов, М. (2009) Скрининг на специфични нарушения на способността за учене. Българско списание по психология, кн. 1-2, с. 164-181

Коралов, М. (2009) Проект "Училище без насилие": подход за справяне с агресията между децата в училище. Българско списание по психология, кн. 1-2, с. 265-273

Коралов, М. (2008) Изследване на връзките между неформален статус в класа, ролята на жертва и получаваната социална подкрепа. Българско списание по психология, кн. 1-4, сборник с доклади от 5-ти Национален конгрес по психология, София

Paspalanova, E., Koralov, M. (2008) Testing research and practices in Bulgaria (Тестови изследвания и практики в България), Liverpool, 6th Conference of the International Test Commission "The Impact of Testing on People and Society: Enhancing the Value of Test Use". Доклад от международна конференция в Ливърпул.

Коралов, М. (2008) Официална брошура за родители по проекта на УНИЦЕФ-България "Превенция на насилието между деца в образователните институции" (2 издания, второто с допълнения; 30 страници)

Koralov, M. (2005). La communication en ligne et son influence sur l’estime de soi et le concept de soi chez les adolescents âgés de 15-17 ans.

http://www.carnetpsy.com/Archives/Dossiers/Items/SpecialVirtuel/p17.htm (официален сайт на френското спи-са¬ние за психология CARNETPSY)

Коралов, М. (2004). Провеждане на психологическо изследване през интернет – методологически аспекти. София: Годишник на Софийския университет, книга "Психология", т. 97.