ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Надя Колчева

гл. ас. д-р Надя КолчеваДепартамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: nkoltcheva@nbu.bg

E-mail: nkoltcheva@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Основни изследователски интереси в областта на: психология на развитието, развитие в ранна и предучилищна възраст, клинична психология, психодиагностика, измерване и оценяване на знания и умения; конструиране на инструменти за измерване – тестове, въпросници, адаптация и стандартизация на психологически инструменти, стимулиране на развитието в рана възраст, развитие на социалните умения

Допълнителни изследователски интереси в областта на: методология на научните изследвания, статистически анализ на данни в областта на поведенческите и социалните науки, психология на обучението на възрастни, методи на обучение, активни методи на обучение

Възможности за експертиза в областта на: психологическа диагностика и оценка на деца с и без дефицити в развитието, консултиране на родители, консултиране на деца и с и без нарушения в развитието, психологическа диагностика в училища, фирми и организации, водене на интерактивни обучения, управление на човешките ресурси

Преподавателски интереси в областта на: психология на развитието, психологическо оценяване на деца, юноши и възрастни, нарушения в развитието, педагогическа психология, психология на общуването

Образование:

Висше образование по психология, Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистърски степени по клинична психология, психология на развитието, социална психология.

Магистърска степен по управление и развитие на човешките ресурси, Училище по мениджмънт, Нов български университет.

Докторска степен по обща психология (експериментална психология), Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Обучена е за водещ на интерактивни обучения и тренинги с различни целеви групи.

Членство в организации:

2011 – Член на експертната група за изследвания на EURODOC

2010 - Ръководител на експертната група за изследвания на EURODOC

2009 - Вицe президент, EURODOC

от 2007 - Член на EURODOC, Представител за България

от 2005 - член на Дружество на психолозите в България, Координатор на Секция “Психология в образованието”

2005 – 2006 - Член на Обществен център за превенция към Столична община

от 2003 - Българска Асоциация по Приложна Психология, Координатор на Департамент за деца и младежи със специални нужди

от 2002 - Член на Асоциация на Докторантите в България (учредител)

2005 – 2008 - EAEA (European Association for Education of Adults), лице за контакт на Федерацията на дружествата за разпространение на знания

2000 – 2005 - Председател на Сдружението на младите психолози в България "4-ти Април"

1998 – 2005 - Член на Сдружението на младите психолози в България "4-ти Април"

2002 – 2005 - Член на редакционната колегия на в-к "Психологически вестник"Участие в национални и международни проекти:

Експертна работа и координация на международни проекти по Европейските програми “Сократ-Грюндвиг”, “Сократ-Еразъм”, “Младеж”, “Леонардо да Винчи”, ФАР, Европейски тематични мрежи, национални проети (Отворено общество) др.

2007 - 2011 - „Ранно учене и развитие. Национални стандарти за деца на възраст от 0 до 3 години”, УНИЦЕФ-България и Правителството на Република България, експерт

2007 – 2011 - „Изследване на състоянието на докторантите и младите учени в Европа”, вътрешен проект на Eurodoc

2008 - Метода „Форум Театър”, Подури, Латвия, програма Младеж;

2008 - Учебна визита, Коккола, Финландия, програма Младеж;

2007 - Изследователски проект към UNESCO Fellowships Programme in support of Priority Programme Areas (2006-2007) Request No. 417-2 (BULGARIA)

2005 - 2007 - Pro-SAL – “Professional Administrative Support for Adult's Learning”, Grundtvig 1

2006 - Credit-points “Europe”: European standards for credit points systems in vocational education and training, Leonardo

2005 – 2008 - NETTLE - Network of European Tertiary Level Educators, Erasmus Networks

2005 – 2008 - ELTAE - European Lingua Trainer in Adult Education

2007 – 2009 - Развитие на мрежа от центрове за професионално обучение и квалификация на млади хора с увреждания и на ресурсни учители за интегрирани ученици със специфични образователни потребности, програма ФАР

2007 - “Всичко е любов”, Младежите и любовта, Клайпеда, Литва, програма Младеж;

2007 - Медии и активно гражданство, Шанон, Ирландия, програма Младеж;

2007 - Дейности за изграждане на партньорства, Ливно, Босна и Херцеговина, програма Младеж;

2006 - Образованието в третата степен, Грац, Австрия, програма Младеж;

2006 - “Женското начало”, Пасау, Германия, програма Младеж;

2006 - “Опит в интеграцията”, Гимараеш, Португалия, програма Младеж;

2006 - “Как да работим по проекти и да обучаваме възрастни”, Бон, Германия, програма Младеж;

2006 - „Пътуване за надежда”, Биледжик, Турция, програма Младеж;

2006 - “Парк на мира и свободата”, Младежи за мир, Каш, Турция, програма Младеж;

2005 - Природно богатство – Природата като метод за работа с младежи, Хайгенберг, Австрия, програма Младеж;

2005 - „Корени – природата като метод за работа с младежи”, Калкалпен, Австрия, програма Младеж;

2005 - Европа и Балканите, септември, Бон, Германия, програма Младеж;

2004 – 2006 - I AM 2003 – Inclusive Adult Education Model , Grundtvig 1

2004 - “Деца и младежи с увреждания”, Полска асоциация за хора с увреждания, Краков, Полша, програма Младеж;

2004 - “Образователната система във Франция”, Марсилия, Франция, програма Младеж;

2004 - “Спорт и обучение за хора с увреждания”, Лимасол, Кипър, програма Младеж;

2000 – 2001 - “Стиловете на възпитание на родители на деца с аутизъм и умствено изоставане”, индивидуален проект, Фондация Отворено общество

1999 – 2000 - „Влияние на родителските стилове на възпитание върху агресивното поведение на децата”, индивидуален проект, Фондация Отворено обществоНагради:

2007 - Изследователска стипендия, UNESCO Fellowships Programme in support of Priority Programme Areas (2006-2007), Request No. 417-2 (BULGARIA)

2002 - Стипендия за участие в Лятна школа за докторанти (15.09 – 29.09.2002), Албена, Фондация Отворено общество

2000 – 2001 - Стипендия за индивидуален проект – “Стиловете на възпитание на родители на деца с аутизъм и умствено изоставане”, Фондация Отворено общество

1999 – 2000 - Стипендия за индивидуален проект – „Влияние на родителските стилове на възпитание върху агресивното поведение на децата”, Фондация Отворено общество

1996 – 2001 - Стипендии за отличен успех, Софийски университет “Св. Климент Охридски”По-важни публикации:

Колчева, Н., Комуникативното развитие при аутистични деца, сп. „Специална педагогика”, кн.3, 2000

Колчева, Н., Карен Хорни или психоанализата през погледа на една жена, сп. „Философски форум”, 2000

Колчева, Н., Загадката аутизъм, в-к „Психологически вестник”, N 6-7 (Август-Септември), 2000

Колчева, Н., Влияние на родителските стилове на възпитание върху децата като обекти и субекти на агресивно поведение, сп. „Специална педагогика”, кн.3, 2001

Колчева, Н., Влияние на родителските стилове на възпитание върху децата като обекти и субекти на агресивно поведение (Експериментално изследване), сп. „Специална педагогика”, кн.3, 2002

Колчева, Н., Инструменти за скрининг, оценка и оценяване на деца в ранна възраст с дефицити в психичното развитие, сп. „Специална педагогика”, бр. 3, 2004

Колчева, Н., Психодиагностика на деца със специални образователни потребности, Сборник, 2004

Колчева, Н., Изследване и оценка на деца с дефицити в психичното развитие, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ, кн. – Психология, Том 97

Колчева, Н., Подходи и методи за оценка на развитието в ранното детство (Доклад), Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, 28-30.10.2004, Пловдив

Колчева, Н., Грижата за децата и младежите с дефицити в психичното развитие в Полша, сп. „Специална педагогика”, бр. 1, 2005

Колчева, Н., Теоретични модели и съвременни обяснения на дефицитите в детското развитие, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ, кн. – Психология, Том 98

Колчева, Н., Добри и надеждни практики за оценяване на деца с дефицити в психичното развитие, Сборник с доклади от научна конференция, “Приложната психология в България: възможности и перспективи”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 2005

Колчева, Н., Батерия за оценка на ранно детско развитие. Процедура по валидизация, сп. „Психологични изследвания”, бр., 2005

Колчева, Н., Научните изследвания на детското развитие и връзката им със социалната политика в държавата, Сборник научни доклади, ІІІ Национален конгрес по психология, Софи-Р, София, 2005

Колчева, Н., М.Енчева, Ф., Колева, Проблеми на българските докторанти и възможности, предоставени им от Асоциацията на докторантите в България, сп. Наука, 2005

Колчева, Н., Р. Милушева, Изследване на релевантността на айтемите от оригиналния вариант на DAYC за българска извадка, сп. Специална педагогика, кн.1, 2006

Колчева, Н., Родителите и учителите като източници на информация за психичното развитие на децата, сп. Българско списание по психология, бр. , 2006

Колчева, Н., Психологическо оценяване на деца в норма и с дефицити в развитието, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, С., 2006

Колчева, Н., Марина Енчева, Фани Колевa, Виртуалната мрежа като средство за интеграция на младата българска научна общност в Европа, сп. Наука, бр. 1, 2007

Колчева, Н., Дефицити в ранното детско развитие, Специална педагогика, кн.1, 2007

Колчева, Н., И.Игов, Умеят ли децата ни днес да решават конфликти?, Специална педагогика, кн.1, 2007

Колчева, Н., М.Енчева, Eurodoc 2007 – Европейското признание за Асоциация на докторантите в България, Инфосвят, бр. 1, 2007

Колчева, Н., Обучението на университетски преподаватели в Европа: Сравнително изследване, сп. Българско списание по психология, бр.3, 2007

Van de Ven, M., N.Koltcheva, A.Raaheim, C.Borg, (2008) Policy and requirements for Initial Entry Training, NETTLE

Koltcheva, N., (2008), Early Prevention through Screening and Early Diagnostic of Young Children, Proceedings Second European Congress of Early Prevention in Children Verbal Communication Disorders

Колчева, Н., Адаптация на батерия за оценка на ранно детско развитие (Developmental Assessment of Young Children – DAYC), Сборник научни доклади, V Национален конгрес по психология, Софи-Р, София, 2008

Encheva, M., N.Kolcheva, F.Koleva, The System for Qualification of PhD Candidates in Bulgaria. Challenges and Perspectives, The Euroscientist, 2008, vol. 5, 13-15.

Колчева, Н., Периодизация на детското развитие, Специална педагогика, кн.3, 2008

Гринберг, М., Н.Колчева, П.Атанасов Електронна система за описание на дейността на преподавателите в Нов български университет, Качеството на висшето образование в българия – проблеми и перспективи, 2009

Koltcheva, N., Training and Supervision & Results of Scientific Work, part 3 of “The situation of doctoral candidates within Europe”, Еvaluation report on the Eurodoc. Europe-wide survey (Draft), 2009

Колчева, Н., Стандартизация на батерия за оценка на ранно детско развитие. Скалограмен анализ на скалите за българската извадка по данни на родителите, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ, кн. – Психология, Том 99, 2010

Колчева, Н., Социалното развитие в ранна възраст, Предучилищно възпитание, кн. 5, 2010

Djonev, S., N.Koltcheva, Teaching Psychology In Bulgaria, Poster, PLAT2010, Edinburgh, United Kingdom (Psychology Learning and Teaching Conference, Edinburgh Napier University, United Kingdom, 30 June – 02 July 2010)

Koltcheva, N., Teaching Psychology at New Bulgarian University. A Follow-up Study, Poster, PLAT2010, Edinburgh, United Kingdom (Psychology Learning and Teaching Conference, Edinburgh Napier University, United Kingdom, 30 June – 02 July 2010)

Колчева, Н., Подготовка за адаптация и стандартизация за български условия на батерия за оценка на ранно детско развитие, Предучилищно възпитание, 2011

Djonev, S., N.Koltcheva, B.Slavchov, Career Behavior Factors of Bulgarian Students and Graduates in Psychology, Paper, 12th European Congress of Psychology, 04-08 June 2011, Istanbul, Turkey

Velikova, R., N.Koltcheva, A.Kisselova, Personality Charactaristics of Patients with Burning Mouth Syndrome, Poster, Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), 12-15 May 2011, Varna, Bulgaria

Колчева, Н., Ситуация с кандидатами в доктора в Европе, Болонский процесс: итоги десетилетия, под науч. ред. В.И.Байденко, изд. 2-е дополн., Москва, “МИСиС”, Институт качества вышего образования, 2011

Koltcheva, N., (2011), Chapter D: Training and Supervision, in G.Ates, K.Hollander, N.Koltcheva, S.Krstic, F.Parada Eurodoc Survey I: The first Eurodoc Survey on Doctoral Candidates in Twelve European Countries. Descriptive Report

Koltcheva, N., (2011), Chapter F: Academic Work, in G.Ates, K.Hollander, N.Koltcheva, S.Krstic, F.Parada Eurodoc Survey I: The first Eurodoc Survey on Doctoral Candidates in Twelve European Countries. Descriptive Report

Колчева, Н., Родителски стратегии на възпитание и личностови характеристики на ученици от среден курс, Специална педагогика, кн.3, 2011

Джонев, С., Н. Колчева, Б.Славчов, Кариера, реализация и качество на обучението на психологическите кадри, Българско списание по психология, Сборник научни доклади, VІ Национален конгрес по психология, бр. 3-4, 2011

Колчева, Н., М.Коралов, Изследване на личностовите черти по модела на Х.Айзенк при юноши (през 2006, 2009 и 2010), Българско списание по психология, Сборник научни доклади, VІ Национален конгрес по психология, бр. 3-4, 2011

Djonev, S., N.Koltcheva, Out-of-university Training Courses for Psychology Students in Bulgaria and their Mental Reality: A Discourse Analysis, Poster, PLAT2012, Vilnius, Lithuania (Psychology Learning and Teaching Conference, Vilnius University, Lithuania, 28-30 June 2012)

Koltcheva, N., Personal Characteristics of Psychology Students in Bulgaria and Their Evaluation of University Education, Poster, PLAT2012, Vilnius, Lithuania (Psychology Learning and Teaching Conference, Vilnius University, Lithuania, 28-30 June 2012)

Колчева, Н., Родителски стилове, самооценка, виктимно и агресивно поведение и социометричен статус на учениците в класа, Специална педагогика, кн.4, 2012

Колчева, Н., С.Борисова, Българска адаптация на въпросник за родителско приемане-отхвърляне/контрол, версия за възрастни (Adult PARQ/C), сп. Психология, 2013

Колчева, Н., Личностови характеристики на студентите по психология в България и тяхната оценка за обучението им в университета, сп. Психология, 2013

Колчева, Н., Д.Куршумова, Родителско приемане-отхвърляне при деца в предучилищна възраст от български и ромски произход, сп. Психология, 2014

Колчева, Н., П.Пандурова, Поколенческа приемственост на родителско приемане и отхвърляне, сп. Психология, 2014

Колчева, Н., Самооценка и тревожност при деца с дислексия на развитието, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“, 2014

Колчева, Н., Тревожност, родителско приемане-отхвърляне и родителски стил при деца в начална училищна възраст, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“, 2014