ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Соня Драгова

гл. ас. д-р Соня ДраговаДепартамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: -

E-mail: sonyadragova@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Име: Соня Асенова Драгова
Дата на раждане: 26.01.1977г.
Място на раждане: София, България

Образование:

04.11.2004г. - Защита на научна и образователна степен “доктор” след защита на докторска дисертация на тема: “Бариери пред кариерното развитие на жените”.

01. 2001г. - 01.2004г. - Българска академия на науките, Институт по Психология; Редовна докторантка по Трудова и организационна психология.

1995г. – 2000г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”:
Магистър по Психология
Дипломна работа на тема: “Самотното майчинство – социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание”;
Специализации по Трудова и организационна психология и по Психология на развитието, образованието и културата.

Втора специалност: Полски език

1991г. - 1995г. - Средно образование – град София, 7 СОУ “Св. Седмочисленици” с интензивно изучаване на английски език.

Допълнителна квалификация:

18.11. – 19.11.2004г. - Обучение на тема: “Подбор и оценка на персонал”.
2001 – 2002г. - Курс по английски език към Център за обучение, БАН
1998г. - Курс по полски език към Полския културен институт
1997 - 1998г. - Участие в 150 часа интеракционен тренинг за собствен опит.

Участие в конференции:

28 - 30 октомври, 2005г.: Участие с доклад в Трети Национален конгрес по Психология, СУ ”Св. Климент Охридски”, София.
27 октомври, 2005г.: Участие с доклад на Кръгла маса на тема: “Психологични аспекти на условията на труд”, София.
13 -14 май, 2005г.: Участие с доклад във Втора национална школа за докторанти и млади учени, БАН, София.
29-30 октомври, 2004г.: Участие с доклад във Втора национална конференция по Психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград.
16-17 май, 2002г.: Участие с доклад в национална научна конференция по Психология “Актуални проблеми на психологията на прага на третото хилядолетие”, Благоевград.
9-22 юни, 2001г.: Международна лятна школа във Варшава, Варшавски университет. Семинар на тема: “Насилието в обществото и насилието в масмедиите”
11-12 май, 2001г.: Участие с доклад в двудневна школа за докторанти и млади изследователи “Съвременната психология и развитието на човека”, организирана от БАН, София.

Проекти:

2004г.: Изследователски проект на тема: “Междукултурно сравнение на бариерите пред кариерното развитие на жените в България и Полша”, финансиран от МОН, България, под формата на 5-месечна стипендия и престой във Варшавския университет.
1998-2000г.: Изследователски проект на тема: “Самотното майчинство – социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание”, финансиран от Фондация “Отворено общество”, София.

Професионален опит:
- от 2006г. - Научен сътрудник в Институт по психология при БАН, секция “Трудова, организационна и приложна психология”

- от 2005г. - Хоноруван преподавател по трудова психология в НБУ и СУ

2004 - 2005г. - “Кю Ей Си” ООД – Център за осигуряване на качеството
- Консултант-лектор по УЧР

Технически умения:
Чужди езици: Английски език – писмено и говоримо
Полски език - добро ниво
Руски език – ползване на специализирана литература
Компютърни умения: Windows 98, Windows Explorer, Word, Excel, SPSS, Internet


Публикации:

Драгова, С. (2006). Режими на труд и влиянието им върху параметри от функционирането на работещите. Кръгла маса на тема:Психологични аспекти на условията на труд, 27 октомври, София.

Драгова, С. (2006). Емпирично изследване на възприеманите бариери пред кариерното развитие на жените. В сб.: “Активност и адаптация на личността в условията на промяна” от Втора национална конференция по психология, Благоевград, 29-30 окт. 2004 г.

Драгова, С., Недева, В. (2005). Бариери пред професионалното развитие на жените мениджъри. Трети Национален конгрес по психология, 28-30 октомври, 2005г., СУ ”Св. Климент Охридски”, София.

Драгова, С. (2005). Междукултурно сравнение на бариерите пред професионалното развитие на жените в България и Полша. Доклад на Втора национална школа за докторанти и млади учени, 13-14 май 2005г., София, сп. Психологични изследвания.

Драгова, С. (2003). Теоретичен анализ на възприеманите бариери пред професионалното развитие. Списание на БАН, CXVI ,кн. 2, 23-27.

Драгова, С. (2002). Личностни и организационни бариери и ресурси пред професионалното развитие на жените. Сборник от научни съобщения от Първата национална научна конференция по Психология “Актуални проблеми в психологията на прага на третото хилядолетие”, 16-17 май, 2002 г., Благоевград.

Драгова, С. (2001). Самотното майчинство: социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание. Психологични изследвания, кн.2, 109-115.

Драгова, С. (2000). Самотното майчинство като алтернативна форма на семейство. Жарава, 8 (36), 16-17.