facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Проф. Ангел Василев, д.н.

Проф. Ангел Василев, д.н.

 (1935 – 2021 г.)

 

Проф. Ангел Василев е роден на 17 юли, 1935 г. Завършва медицина в София, след което защитава дисертация в Института по физиология „И. П. Павлов“ към АНСССР. От 1961 г. до 2005 г. работи в Института по физиология (преименуван през 2006 г. на Институт по невробиология) на БАН, където през 1978 г.  основава лаборатория „Зрителна информация“. Под негово ръководство в тази лаборатория са проведени многобройни оригинални изследвания в областта на физиологията на зрителната система, психофизиката на зрението и разпознаването на образи, които получават световна известност. През 1987 г. проф. Василев организира 10-тата европейска конференция по зрително възприятие, която се провежда във Варна. Благодарение на тази конференция известни изследователи на зрителното възприятие имат възможност да посетят България за пръв път и да се запознаят отблизо с работата на своите български колеги. През 1989 г. Ангел Василев защитава докторат на тема „Пространствени и временни характеристики на началната обработка на изображенията в зрителната система на човека“, за който му е присъдена научната степен „доктор на науките“.  През 1991 г. е избран за старши научен сътрудник І-ва степен в Института по неврофизиология на БАН. От 1997 до 2003 г. Ангел Василев е професор в Нов български университет.

 

Проф. Ангел Василев преподава в НБУ от самото създаване на университета през 1991 г. и до 2008 г. води курсове по неврофизиология, сензорни системи и преработка на информацията в зрителната система.

 

Проф. Ангел Василев е автор на няколко десетки широко цитирани публикации, основаващи се върху изследвания на пространствените и временни характеристики на човешкото зрение, ефекта на границата, пространствената и времева сумация на ориентационно-специфичните механизми, латентността на зрителното възприятие  и др. Тези публикации допринасят за развитието на науката за зрението в световен мащаб и за утвърждаването на авторитета на българските учени в тази област.