ДепартаментКогнитивна наука и психология

проф. д-р Лилия Гурова

проф. д-р Лилия Гурова

Име:  проф. д-р Лилия Гурова

email: lgurova@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: философия на науката

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: когнитивна наука, история на науката

 

Възможности за експертиза в областта на: философия на науката

 

Преподавателски интереси в областта на: философия на науката, философия на съзнанието, история на психологията, история на когнитивната наука, основи на когнитивната наука, теории за понятията и категоризацията, теории за научното обяснение.

 

Образование:  

 

1988 г. – доктор по философия (Институт по философия – БАН);

1981 г. – магистър по електроника (ВМЕИ – София).

 

Членство в организации:

 

Philosophy of Science Association

European Philosophy of Science Association

Cognitive Science Society

 

Участие в национални и международни проекти:

CEEPUS “Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies” (Network No CIII-AT-0103); 2006-2015; (координатор за НБУ)

 

„Representation and Inference”; 2008-2010; (координатор)

 

FP5 “Integration of Central and East European Center for Cognitive Science into the European Cognitive Science Research Area” (EUROCOG, Pr. No: QLAM-2001-00459); 2003-2005; (координатор)

 

По-важни публикации:

 

Gurova, L., Shahbazyan, L., Petkov, G. (2015). Understanding Hostile Attributional Bias: Dodge’s Model Revisited. In: Stoyanov, D. (Ed.) Towards a New Philosophy of Mental Health. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 193-206.

 

Gurova, L. (2014). The Principle Based Explanations Are not Extinct in Cognitive Science: The Case of the Basic Level Effects. Philosophia Scientiae 18 (3): 203-214.

 

Gurova, L., Pléh, C. (2013). Existing and would-be accounts of the history of cognitive science: An introduction. In: Pléh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1-34.

 

Gurova, L. (2013). Towards a new philosophical perspective on the history of cognitive science. In: Pléh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akadémiai Kiadó, 35-42.

 

Gurova, L. (2013). Thirty years of cognitive studies of categorization: What is behind the reported progress?  In: Pléh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akadémiai Kiadó, 165-174.

 

Gurova, L. (2013). ‘Understanding it makes it normal’: is it a reasoning fallacy or not? Journal of Evaluation in Clinical Practice 19, 524-527.

 

Gurova, L. (2013). Principles Versus Mechanisms in Cognitive Science. In: Karakostas, V., Dieks, D. (Eds.) EPSA11 Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science. Dordrecht: Springer, 393-403.

 

Gurova, L. (2012). Inferentialism and the Laws of Nature Controversy. In: Gurova, L. (Ed.). Inference, Consequence and Meaning: Perspectives on Inferentialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 131-141.

 

Gurova, L. (2011). Fodor vs. Darwin: A Methodological Follow-Up. In: Hvorecky, J., Hribek, T. (Eds.) Knowledge, Value, Evolution. London: College Publications, 55-63.

 

Gurova, L. (2003). Philosophy of science meets cognitive science: the categorization debate.  In: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol.236. Dordrecht: Kluwer, 141-162.

 

Публикации на български език:

 

Гурова, Л. (2014). Аферата „Сокал“, 18 години по-късно. Проблеми на постмодерността 4 (2), 110-120.

 

Гурова, Л. (2013). Две предизвикателства пред желаещите да възродят ремкеанската философска програма. Философски алтернативи 2/2013, 110-117.

 

Гурова, Л. (2012). Синдромът на Дон Кихот. Философски алтернативи 5/2012, 154-158.

 

Гурова, Л. (2011). Случаят „Сокал” в България – кой какво (не) видя в него. В: Стоянова, Ю., Кючуков, Хр. (Ред.) Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета, 339-351.

 

Гурова, Л. (2009). Философската психология на Димитър Михалчев. Философски алтернативи, бр. 3, 19-24.

 

Гурова, Л. (2006). Кой и как представяше науката на процеса в Доувър, Пенсилвания, 2005. Списание на БАН, бр.2, 56-60.

 

Гурова, Л. (2005). Наука и псевдонаука – проблеми на демаркацията. Списание на БАН, бр.2, 14-18.

 

Гурова, Л. (2004). Потомците на Остап Бендер и науката. Светът на физиката, 2, 173-177.

 

Гурова, Л. (2004). Размишления по повод последната книга на Аристотел Гаврилов “Материалистическата диалектика и субективният идеализъм. Поглед към философията на Дж. Беркли”. Философски алтернативи, бр.1-2, 19-32.

 

Гурова, Л. (2003). Модели на либерално образование в северноамериканските университети и колежи. Критика и хуманизъм, 2003/1, 191-199.

 

Гурова, Л., Цацов, Д. (1999). Дебатът психологизъм – антипсихологизъм. София: Богианна.

 

Гурова, Л. (1998). Михалчев, духът на епохата и темата “Философия и наука”. Философски форум, 2-3, 30-40.

 

Обществена дейност:

 

Член на редакционната колегия на Balkan Journal of Philosophy

Член на редакционния съвет на Философски алтернативи

Национално контактно лице за подпрограма „Наука в обществото“ на Седма рамкова програма на ЕС (2007-2013)