ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Соня Драгова

гл. ас. д-р Соня Драгова

 

Име  Гл.ас.д-р Соня Драгова

email: sonyadragova@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: трудова и организационна психология, организационно поведение, управление на човешките ресурси, кариерно развитие

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: организационно консултиране, инициативност и предприемачество, нагласи в труда, лидерство

 

Възможности за експертиза в областта на: организационно консултиране и диагностика, обучения и тренинги, управление на човешките ресурси

 

Преподавателски интереси в областта на: трудова психология, организационна психология, подбор, оценка и развитие на персонал, човешко поведение в работна среда

 

Образование:  

 

2001г. –2004г.-  Българска академия на науките, Институт по психология,

редовна докторантура Образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Трудова и инженерна психология” (шифър 05.06.08)

1995 г. – 2000 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Магистър по психология със специализации по трудова и организационна психология и психология на развитието, образованието и културата. Втора специалност: полски език

1991-1995  - 7 СОУ “Св. Седмочисленици” с интензивно изучаване на английски език, гр. София , Средно образование

 

Членство в организации: Дружество на психолозите в Р България

Участие в национални и международни проекти:

2013-2014 - Участие като експерт в проект BG051PO001-4.3.02-0001  „Разработване на информационно-търсеща система за кариерно ориентиране на ученици” към МОН. Апробиране на психологически въпросници за кариерно ориентиране на ученици; разработване на национален портал за кариерно ориентиране: http://orientirane.mon.bg/development

2013 – 2014 - Участие като академичен наставник в проект на МОН „Студентски практики“, BG 051PO001-3.3.07-0002. Целта на проекта е да предостави възможност на студентите за практически стаж в организации. Стажът се извършва под ръководството на ментори от съответната организация и преподаватели от НБУ в ролята на академични наставници.

 

2010 – 2014 - Project: “INTERFACE – Developing and Setting up Measures for Initiating, Enhancing and Sustaining Higher Education-Society Co-operation”, Project Number - № 511224 – TEMPUS – 2010 – AT-JPHES. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез програма TEMPUS IV – Third Call for proposals. Целта на проекта е да насочи и помогне на университети от страни партньори – в Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Сърбия да изградят в своите структури центрове, които да предоставят услуги в три основни области – продължаващо обучение, кариерно консултиране и работа с алумни.

2009 - 2010 - Изследователски проект “Подкрепа на кариерата на жените от академична, изследователска и професионална среда (инженерство, компютри, науки)” (142418–LLP–1–2008-1-GR-ERASMUS-ENW), по който Нов български университет е участник. В резултат на участието в този проект през 2010г. са подготвени два доклада, съдържащи данни от проведени емпирични изследвания, които са представени на 5Th  International  Conference on  Interdisciplinarity in Education ICIE’10:  New  Higher  Education  Programs, Tallinn, 17-19 June 2010

2009 – 2010 - Участие в проект „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми” – договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001 3.3.03/88 от 16.10.2009 между НБУ и Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът е финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” ЕСФ.

2000 – 2006 - Leonardo da Vinchi project “New opportunities for youth occupation – pilot strategy for vocational training course in the field of electronic sports”, Community vocational training action programme, Second phase:2000-2006; Procedure B, Agreement № 2005 – BG/05/B/F/PP-166040. Целта на проекта е да създаде обучителни условия за развиване на нова професия за младите хора като треньори (обучители) на геймъри. Участието в проекта включва разработването на курсове, по- специално към модул Психология, за тренери на геймъри. Соня Драгова е подготвила два курса: Лидерство; Екипи и работа в екипи, които са публикувани в самостоятелна книга, под редакцията на доц.д-р Елена Паспаланова

2000 - Проект на тема: “Междукултурно сравнение на бариерите пред кариерното развитие на жените в България и Полша”, финансиран от МОН, България. Проектът разглежда факторите, затрудняващи професионалното развитие на жените и тяхната връзка с редица личностни качества, както и влиянието им върху общата удовлетвореност от труда. В изследването участват 300 българи и 500 поляци.

1998 – 2000 - Проект на тема: “Самотното майчинство – социални и емоционални аспекти на самота и  родителски стилове на възпитание”, финансиран от Фондация “Отворено общество”, София. Проектът анализира самотното майчинство като алтернативна форма на семейство с неговите специфични проблеми, засягащи както майките, така и децата. В проучването участват 50 самотни майки от София.

По-важни публикации:

Драгова, С., Вутова, Б. (2013). Индивидуални различия в разбирането на понятието „инициативност”. Сборник "Психологията - традиции и перспективи", том 1, 216-222.

Драгова, С., Паспаланова, Е. (2013). Нагласата „Полага ми се” в организационен контекст и връзката и с инициативността на работното място. Сборник "Психологията - традиции и перспективи", том 1, 173-180.

Паспаланова, Е., Драгова, С. (2013). Факторна структура на въпросник за измерване на нагласата „Полага ми се”. Психологични изследвания (под печат).

Драгова, С. (2011). Измерване на личната инициативност в работата и връзката и с променливите локализация на контрол и лична ефективност. Българско списание по
психология:
Сборник научни доклади от VI Национален конгрес по Психология, София, 18-20 ноември, бр.3-4, 453-460.

Dragova, S. & Paspalanova, E. (2010). Perceived barriers to finding a job in the field of computer science, engineering and technology. In Proceedings of 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’10, June 17-19, 2010, Tallinn, Estonia.

Paspalanova, E. & Dragova, S. (2010). Motivation to study computer science, engineering and technology. In Proceedings of 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’10, June 17-19, 2010, Tallinn, Estonia.

Dragova, S. (2010). Relationship between empathy and team effectiveness. Bulgarian Journal of Psychology: Conference Papers of The South-East European Regional Conference of Psychology -  Sofia, 2009,1-4, 352 - 363

Dragova, S. (2008). Single motherhood: Relationship between mother's marital status, loneliness and parenting styles. In: Early prevention in children with verbal communication disorders, Belgrad, Sofia, Patra, 2008.

Драгова, С. 2008. Инициативното поведение в работата. Управление на човешките ресурси, бр.4 (174), 28 – 31.

Драгова, С. 2008. Личната инициативност в работата: същност и последствия. Психологични изследвания, кн.2 (под печат).

Драгова, С. (2008). Връзка на чувството за лична ефективност и локус на контрол с възприемането на бариери пред професионалното развитие. Сборник научни доклади от V-ти Национален конгрес по психология, 31.X – 2.XI, 2008, София, 465-469

Драгова, С. (2007). Личната инициативност на работното място. Академично списание „Управлнеие и образование”, кн.2, том 3.

Драгова, С. (2007). Изследване на личната ефективност като фактор за професионално развитие. Сборник с доклади от трета национална конференция по психология „Личност, социален контекст и активност, 27-28 октомври, 2006, Благоевград, 199-204.

Dragova, S. (2007). Factors of team effectiveness. In: Papers  from the 1st Balkan Meeting of Young Psychologists, 4-6 April,  2006, Blagoevgrad, Bulgaria, 5-12.

Драгова, С. (2006). Емпирично изследване на възприеманите бариери пред кариерното развитие на жените. Сборник с доклади от Втора национална конференция по психология „Активност и личностна адаптация в условията на преход,  октомври, Благоевград, 59-66.

Драгова, С., Недева, В. (2005). Бариери пред професионалното развитие на жените мениджъри. Сборник научни доклади от Трети национален конгрес по психология, 28-30 октомври, 2005, София, 290-295.

Драгова, С. (2005). Междукултурно сравнение на бариерите пред професионалното развитие на жените в България и Полша. Психологични изследвания, 3, 90-96.

Драгова, С. (2003). Теоретичен анализ на възприеманите бариери пред професионалното развитие. Списание на БАН, СХVI, № 2, 23-27.

Драгова, С. (2002). Личностни и организационни бариери и ресурси пред професионалното развитие на жените. Сборник от научни съобщения от Първата национална научна конференция по Психология “Актуални проблеми в психологията на прага на третото хилядолетие”, 16-17 май, 2002 г., Благоевград.

Драгова, С. (2001). Самотното майчинство: социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание. Психологични изследвания, кн.2, 109-115.

Драгова, С. (2000). Самотното майчинство като алтернативна форма на семейство. Жарава, 8 (36), 16-17.