ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Любомир Джалев

гл. ас. д-р Любомир Джалев

 

Име: гл. ас. д-р Любомир Джалев

 

email: ldjalev@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: количествени и качествени методи в социалните и поведенческите науки, психологически и образователни измервания, конструиране на инструменти за оценяване в областта на психологията и образованието, тестови теории, теории на ученето

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: интелигентност и емоционална интелигентност, понятия и категоризация, електронно обучение

 

Възможности за експертиза в областта на: събиране, статистическа обработка и анализ на данни в социалните и поведенческите науки, конструиране и адаптиране на психологически въпросници и образователни тестове, тестови банки, дизайн на експеримента, провеждане на емпирични/ експериментални изследвания

 

Преподавателски интереси в областта на: Контрол на качеството в образованието, стандарти за оценяване, активни методи на учене, електронно обучение

 

Образование: докторска степен по професионално направление „Психология“, научна специалност „Обща психология“ (НБУ); магистърска степен по българска филология (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

 

Членство в организации:

Обществена организация „Общество за дружба „Таджикистан – България“ от 2010 г.

Сдружение „Национален тестов център” (НТЦ) от 2007 г.

„Европейска асоциация за езиково тестиране и оценяване” (European Association for Language Testing and Assessment, EALTA) от 2006 г.

Сдружение „Българско дружество за измерване и оценяване в образованието” (БДИОО), член на „Association for Educational Assessment - Europe” (AEA-E) от 2004 г.

 

Участие в национални и международни проекти:

 

2013 – 2014 - „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” (обособена позиция 10 по проект на МОН BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”; участие като Директор по организацията на обученията).

 

2009 – 2010 - “Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми” (проект на НБУ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03. „Училищни и студентски практики”).

 

2007 – 2008 - “Модернизация на образованието в Таджикистан” (проект на Министерството на образованието на Таджикистан, финансиран от Световната банка; участие като международен консултант на Световната банка и на правителството на Таджикистан).

 

2004 – 2007 - “W.E.L.K.O.M: Working and E-Learning With Knowledge and Operationnal Management” (международен проект, финансиран от Европейската комисия по линия на програмата “Леонардо да Винчи” за развитие и оценяване на ефективността на електронни системи за обучение).

 

2003 – 2006 - “ENLTA: The creation of a European network for language testing and assessment” (международен проект, финансиран от Европейската комисия, Directorate General for Education and Culture “, “Language Learning and Linguistic Diversity” за изграждане на европейска асоциация по езиково тестиране).

 

2002 – 2003 - “Модернизация на образованието”, подкомпонент “Оценяване” (проект на МОН, финансиран от Световната банка. Участие като национален консултант в екипа на официалния консултант CITO, холандски Национален институт за оценяване в образованието).

 

По-важни публикации:

Джалев, Л., Богданов, Ст. (2013). Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактичeски материали. Raleigh, N. C.: Lulu Press Inc., 78 стр. ISBN: 978-1-304-01566-2.

Grinberg, M. & Hristova, E. (Eds.) (2012). Efficiency and Usability of E-Learning Systems: A Project-Oriented Methodology Guide. 142 pp., ISBN 978-954-535-746-6.

Бижков, Г., Ванева, В., Танева, К., Джалев, Л., Трайкова, В. (2011). Тест за диагностика на готовността на децата за училище (експериментален материал). С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 34 стр.

Джалев, Л., Ферчева, А. (2015). Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест. Психологични изследвания, 1. ISSN 1311‐4700

Джалев, Л. (2014). Наблюдения върху взаимовръзките между статистиките на трудност и дискриминативна сила на въпросите в рамките на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос. В С. Джонев, П. Димитров, Н. Матеева (съст.) Сборник научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология (с. 408-422). София: Продуцентски център ЛМ ЕООД. ISBN: 978-954-91472-9-2.

Markova, G. Alexandrov, H. Djalev, L. (2009). Community vs. institutional care in Bulgaria – a conflict between ethics (Study of the factors contributing to the success of the pilot project “Social Services against new employment (SANE)”. In: V. Boyanova, M. Stankova, T. Kamenski, P. Mihova (Eds). Early prevention of communication disorders (on CD). Sofia: New Bulgarian University. ISBN 978-954-535-682-7.

Markova, G., Djalev, L., Sabeva, V. (2009). Parent’s perception of the integration of their children with epilepsy in the mainstream school system in Bulgaria. В: Сборник с материали от Регионална конференция по психология за югоизточна Европа – SEERCP 2009, СУ "Климент Охридски".

Markova, G., Shilkret, R. & Djalev, L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journal, 29(6), 555-569.

 

Обществена дейност:

Председател на УС на Сдружение „Национален тестов център” (НТЦ) от 2014 г.