ДепартаментКогнитивна наука и психология

Годишна конференция на ДКНП и Зимна школа по когнитивна наука

2019-ws_1050x399_crop_478b24840a

Годишна конференция на департамент "Когнитивна наука и психология" съвместно със Зимна школа по когнитивна наука е събитие с огромна значимост, което се провежда всяка година. На него се канят изявени студенти от бакалавърските и мъгистарски програми на ДКНП. Една среща на преподаватели и студенти в неформална обстановка, провокираща обсъждане на актуални теми в областта на психологията и когнитивната наука, генериране нови идеи, подходи и изследователски дизайни.

Провеждането на Зимната школа е в рамките на междусеместриалната ваканция, но макар и за кратко време, това е шанс за студентите да се запознаят с актуални, приложни и изследователски проекти, които се провеждат в лабораториите към департамент „Когнитивна наука и психология“.


Нещо повече, чрез това събитие се прави реален паралел, който помага на студентите да осмислят приложението и значимостта на психологията като цяло и когнитивната наука в частност, да изяснят своите интереси и да се ориентират към възможно кариерно развитие.


От своя страна преподавателите също добиват по-ясна представа за уменията, компетенциите и интересите на своите студенти, формират се нови изледователски екипи и възникват нови изследователски теми.

 

 

 

 

 

 

 • 2020г. с. Мала Църква
 • Годишна Конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ заедно със Зимна школа, 14-16.02.2020 се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет Базово обучение, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет, Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • гл. ас. д-р Кирил Костов – Изучаване на вниманието с вилици и ножове.      
  • доц. д-р Елена Андонова – Ембодимънт или не - крос-културни изследвания.
  • гл. ас. д-р  Соня Драгова – Светли и тъмни черти на личната инициативност в работата.
  • Мартин Янков – Тъмната страна на любовта.
  • гл. ас. д-р Методи Коралов – Тъмната страна на емоционалната интелигентност.
  • докторант Елена Пседерска – Ефекти на психопатията върху неврокогнитивното функциониране на индивиди, зависими към различни видове психоактивни вещества.
  • доц. д-р Георги Петков – Кошмарът на Айнщайн.
  • Дара Василева, гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова,  доц. д-р Милена Мутафчиева – Има ли връзка между постиженията на деца на 6-7 години на Тест за училищна готовност и екзекутивни функции?
  • докторант Йолина Петрова – Какво учим, когато учим.
  • доц. д-р Пенка Христова – Как трябва да бъдат репрезентирани релациите.
  • гл. ас. д-р Надя Колчева – Превод и пилотиране на въпросник за чувствителност към междуличностно отхвърляне.
  • гл. ас. д-р Иво Давидов Попиванов – Когнитивни профили при някои редки деменции.
  • доц. д-р Николай Рачев, СУ – Задачата с Азиатската болест и размерът на ефекта на формулировката при български студенти.
  • Стефка Кърпарова, МП Когнитивна наука – Ефект на ръцете при изследвания на вниманието.
  • Борислав Пърнарев, МП Когнитивна наука – Гледане в нищото: прозорец към основните функции на вниманието.
 • 2019г. Бачиново
 • Годишна Конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 15-17.02.2019 се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет Базово обучение, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет, и Централен фонд за стратегическо развитие, Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • доц. д-р Морис Гринберг – Научно изследване на човешкото съзнание.
  • гл. ас. д-р Евгения Христова – Контрол с поглед като средство за оценка и развитие на когнитивни способности.
  • гл. ас. д-р Иво Попиванов - "Открий разликите!" Зрително търсене на елементи от лице и обекти от ежедневието.
  • гл. ас. д-р Кирил Костов – Как автоматичното насочване на вниманието води до разлики във времето за реакция между двете ръце.
  • доц. д-р Милена Мутафчиева - Изследване на екзекутивни функции на 6 годишни деца.
  • доц. д-р Елена Андонова - За животните и за тяхната граматика в предучилищна възраст.
  • гл. ас. д-р Надя Колчева - Изследвания на възприето приемане–отхвърляне от учител и взаимовръзката му с други конструкти.
  • доц. д-р Георги Петков – Важността на процеса на правене на аналогии за когнитивната система и съвременни предизвикателства.
  • докторант Йолина Петрова - Особености на ефектите на честотата.
  • гл. ас. д-р Иван Ванков – Тема за насилието.
  • доц. д-р Лилия Гурова - Обяснителни наративи.
  • доц. д-р Маргарита Дилова - Равнището на себеоценката като корелат на други личностни черти.
  • гл. ас. д-р Методи Коралов - Пренебрегвани анализи, недооценени автори: Кореспондентния анализ, форми и приложения, плюсове и ограничения.
  • гл. ас. д-р Соня Драгова, Лора Темелкова - Конфликтът работа-семейство: връзка с възприет стрес и личностни черти.
  • доц. д-р Никола Атанасов - Психична защита и алекситимия.

   

 • 2018г. Бачиново
 • Годишна Конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 23-25.02.2018 се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет Базово обучение, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет, Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади:

   

  доц. д-р Елена Андонова – Заплаха ли са половите стереотипи за пространствените умения в 4 клас?

   

  доц. д-р Морис Гринберг – Моделиране на социални взаимодействия с игри.

   

  гл. ас. д-р  Евгения Христова – Изследване на интуициите за приписване на ум и съзнание.

   

  гл. ас. д-р Иван Ванков  – Представяне на знания в невронни мрежи.

   

  Кристиян Цветков – Невронно мрежови подход към ученето на релационни категории.

   

  доц. д-р Георги Петков  - Аналогиите - в основата на човешките познавателни способности.

   

  д-р Николай Рачев – Кое предвижда устойчивостта на мисловни уклони? Капацитет на работна памет, далечни асоциации и възприемчивост към безсмислици като предиктори на рационалността.

   

  гл. ас. д-р Надя Колчева - Взаимовръзка между възприетото родителско приемане-отхвърляне, приемане-отхвърляне от интимен партньор и психологическото приспособяване.

   

  гл. ас. д-р Соня Драгова - Измерване на тъмните черти на личността в работата.

   

  проф. Стефан Матеев - Някои ефекти на зрителната латентност.

   

  доц. д-р Никола Атанасов - От метапсихология към ментализация.

   

  Елена Пседерска - Психопатия и нарушения в емоционалната преработка.

   

  гл. ас. д-р Иво Попиванов - Запомнят ли жените по-добре непознати лица от мъжете?

   

  Виктория Атанасова - Защо светофарът светна зелено? Учене на причинно-следствени връзки.

   

  ас. Кристина Гоцева-Българанова, гл. ас. д-р Иво Попиванов, доц. д-р Милена Мутафчиева-  Стабилизационна програма за бежанци (EBTS) - представяне на изследователски дизайн.

   

 • 2017г. Бачиново
 • Годишна Конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ заедно със Заимна школа по когнитивна наука, 2017 се осъществи с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Нов български университет

   

  Програма на представените доклади:

   

  Доц. д-р Лилия Гурова : "Обяснителни разсъждения."

   

  Доц. д-р Маргарита Дилова: "Как да изследваме мeжду личностни черти?"

   

  Доц. д-р Морис Гринберг: "Социални дилеми."

   

  Гл. ас. д-р Георги Петков: "Конструктивни познавателни процеси."

   

  Гл. ас. д-р Евгения Христова: "Мечтаят ли роботите? Изследване на дименсиите за приписване на ум и съзнание."

   

  Гл. ас. д-р Иво Попиванов: "Нарушение на разпознаването на емоционални изражения при пациенти с деменция."

   

  Гл. ас. д-р Надя Колчева: "Българска адаптация на личностов въпросник (PAQ, Adult)."

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова: "Изкушават ли ни релациите да конструираме запомненото?"

   

  Гл. ас. д-р Соня Драгова: "Фактори, които влияят върху избора на професията учител."

   

  Докторант Веселина Къдрева: "Влияние на афективното състояние върху моралната преценка."

   

  Докторант Кристина Българанова: "Как тренирането на екзекутивни функции влияе върху теориите за менталния свят и разсъжденията по аналогия при децата?"

   

  Маргарита Павлова: "Може ли езикът да бъде заменен? Опорите, които използват малките деца в задача за категоризация."

   

  Асени Яктидис, Дара Василева и Йорданка Василева: "Псевдонеглект и развитие."

   

   

 • 2016г. гр. Трън

 •  

  Годишна Конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 2016 се осъществи със съвместните усилия на:


  Фонд „Учебни програми“ към ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ, БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ, МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ, ДКНП и ИЦКНП
  ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ!


  Програма на представените доклади:


  Откриване: гл. ас. д-р Методи Коралов и студенти

   

   


  Доц. Лилия Гурова – Представяне на департамент „Когнитивна наука и психология“


  Ас. д-р Иво Поп Иванов – „Корово представителство на тялото в мозъка на приматите“


  Гл. ас. д-р Иван Ванков – „Дълбокото учене“


  Доц. Лилия Гурова – „Какво е систематично ревю?“


  Гл. ас. д-р Надя Колчева – „Преживяване на отхвърляне в детството и рискове от депресия и тревожност в зряла възраст“


  Гл. ас. д-р Георги Петков – „Конструктивно познание“

   

  Веселина Къдрева, гл. ас. д-р Евгения Христова – „Морални преценки и емоции“

   

  Кристина Гоцева, гл. ас. д-р Милена Мутафчиева – „Теории за менталния свят“

   

  Гергана Кузмова, доц. д-р Морис Гринберг –  „Използване на дилемата на затворника за изучаване на взаимоотношенията в група“

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова –  „Могат ли аналогиите да се причислят като част от Система 1?“

   

  Гл. ас. д-р Соня Драгова –  „Адаптация на въпросник измерващ личната инициативност в работата“

   

  Гл. ас. д-р Методи Коралов – „Междуличностна близост: фактори и индуциране“

   

  Доц. д-р Елена Паспаланова – „Психичното благополучие – връзка с възраст, здраве и пари“

   

  Приложни проекти в сферата на образованието

   

  Гл. ас. д-р Евгения Христова

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова

   

  Йоана Петкова